Auris AI
For Teachers

Change how classes are conducted. Create an inclusive classroom where all your students can succeed.

bảng điểm

Phiên âm âm thanh hoặc video thành văn bản, gắn nhãn cho người nói của bạn và dễ dàng thực hiện các chỉnh sửa như một tài liệu từ.

thương hiệu-video
Phụ đề

bản dịch

Chuyên về các ngôn ngữ châu Á, dịch phụ đề của bạn sang 17 ngôn ngữ khác từ tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Hindi, sang tiếng Việt.

Phụ đề

Dễ dàng tạo các tệp .SRT tự động mà không cần xem qua hàng giờ cảnh quay video.

song lang
Howto-Auris-1_transcription4-1

Engage with your students better

Not every student is an auditory learner. Add subtitles to your recorded lessons to benefit visual learners as well.

thêm phụ đề song ngữ vào video trên Auris AI

Inclusivity matters

Adding subtitles to your recorded lessons helps students who are deaf or part of the hard-of-hearing community learn better.

Xuất dưới dạng chú thích trên Auris AI

Phụ đề

Add translated subtitles to your recorded lessons to 17 Asian languages, so non-native English speaking students can learn as effectively.